Adatvédelmi tájékoztató

Rosenberg – Nagy Ágota egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. Rosenberg – Nagy Ágota e.v. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

1. ADATKEZELŐ:

Rosenberg – Nagy Ágota egyéni vállalkozó

Székhely: 2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 7. 1/ 3.
Telefon: +36 50 107 9738
Honlap: aroma-freedom.hu
E-mail: agota@aroma-freedom.hu
Adószám: 76921791-1-27

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA:

2.1. Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes személy képviselőinek adatkezelése:

• Az adatkezelés célja: a partnerekkel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
• A kezelt adatok köre: a kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
• Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
• Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig.
• Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

2.2. Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés:
2.2.1. Webshop szolgáltatások

• Az adatkezelés célja: Aroma Freedom Technikához kapcsolódó termékeke árusítása, szolgáltatásnyújtás teljesítése
• Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, hozzájárulás
• A kezelt adatok köre:
– név, cím, e-mail cím, szállítási adatok
– telefonszám (hozzájárulás esetén)
• Az adatkezelés időtartama: szerződés teljesítését követő 8 évig, hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.2.2. Regisztrációhoz kötött szolgáltatások

• Az adatkezelés célja: webináron, workshopokon való részvétel, klub tagsági, hírlevél feliratkozási regisztrációk kezelése
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.3. A vállalkozás honlapjának látogatóinak adatkezelése:

• Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
• Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.4. A felhasználók véleményének megosztása a weboldalon:

• Az adatkezelés célja: a szolgáltatás népszerűsítése
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• A kezelt adatok köre: név, képmás
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.5. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

• Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.6. Adatkezelés a vállalkozás Facebook és Instagram oldalán

A vállalkozó a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás és a tevékenység népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fenn.
• Az adatkezelés célja: a vállalkozás tevékenységének népszerűsítése
• A kezelt adatok köre: képmás
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

A vállalkozás Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

2.7. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

• Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettség teljesítése
• Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
• A kezelt adatok köre:
– számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám
– A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jele.
• Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
• Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:

Közvetlenül az érintettől származik.

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók és közös adatkezelők jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A vállalkozás a következő adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

Online kártyás fizetés:

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
E-mail: adatvedelem@barion.com
Honlap: barion.com
Telefon: +36 1 464 7099
Adatkezelési Tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Paylike ApS

Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

E-mail: hello@paylike.hu

Honlap: paylike.hu

Telefon:

Adatvédelem: https://paylike.hu/privacy-policy

Weboldal szolgáltató:

Nyílt Web Alapítvány – WordPress Magyarország.

Székhely: 8222 Balatonalmádi, Vadvirág utca 15. A
Telefon: +36 70 583 0483
E-mail: nyiltweb@nyiltweb.hu
Honlap: nyiltweb.hu
Adatvédelmi Tájékoztató: https://nyiltweb.hu/adatvedelem/

Tárhely szolgáltató:

Tárhelypark Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu
Honlap: tarhelypark.hu
Adatvédelmi Tájékoztató: https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Tárhelypark-Adatkezelési-tájékoztató-2018.05.24.pdf

Csomagszállítás:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 1 767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: posta.hu
Adatkezlési Tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Telefon: +36 1 424 2242
E-mail: adatvedelem@gls-hungary.com
Honlap: gls-hungary.com
Adatvédelmi Tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Könyvelő Egyéni Vállalkozó

Elérhetőség kérés alapján.

Banki szolgáltatások:

Erste Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26
Telefon: +36 (1) 298-0222
E-mail: adatvedelem@erstebank.hu
Honlap: https://www.erstebank.hu
Adatvédelmi Tájékoztató: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

5. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI:

Név: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi út 2.
Telefon: +36 1 428 5100
Honlap: nav.gov.hu
Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

• tulajdonos
• könyvelő
• bank
• adóhatóság

Az érintettek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

1. Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

• az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
• a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
• a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
• a személyes adatok címzettjeiről
• az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
• az adatkezelés tervezett időtartamáról
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
• arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
• az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

2. Hozzáférési jog

a) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az info@aroma-freedom.hu vagy 2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 7. 1/ 3. címen gyakorolható.

c) Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

a) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

b) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés – ideértve a profilalkotást is – amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b) Nem alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Eljárási jogszabályok

a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

b) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d) A vállalkozás a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.

10. Kártérítés és sérelemdíj

a) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért – az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól – kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

b) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelősséggel tartozik a teljes kárért.

c) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügybén soron kívül jár el.

12. Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400

Sütitájékoztató

Az oldal sütiket használ

A tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez sütiket használunk. Ezen kívül közösségi média-, hirdető és elemző partnereinkkel megosztjuk az ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat, ők pedig kombinálhatják ezeket más olyan adatokkal, amelyeket ön adott meg számukra vagy az ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

 

A sütikről

A sütik olyan kis, szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal használ fel arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.
A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az ön hozzájárulására van szükségünk.
Jelen weboldal különböző típusú sütiket használ. A megjelenő sütik némelyikét harmadik felek szolgáltatói helyezték el a honlapunkon.
Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.
Tudjon meg többet Adatvédelmi Tájékoztatónkban arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet velünk kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat! 

Az Ön hozzájárulása a következő domain nevekre vonatkozik: aroma-freedom.hu

 

A Tájékoztató utolsó frissítés: 2020. 06. 30.

 

Elengedhetetlen sütik:

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

CookieConsent

Cookiebot

Az adott domainen elmenti a felhasználó beleegyezését a sütik használatába.

1 év

HTTP

 

Beállítások:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

 

 

Statisztikai:

A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalakkal, anonim módon gyűjtve és jelentve az információkat.

 

Marketing:

A marketing cookie-kat a webhelyek látogatói nyomon követésére használják. A szándék, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók részére, és ezáltal értékesebbek a kiadók és harmadik felek hirdetői számára.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

yt-remote-session-name [x2]

You Tube

Beágyazott YouTube-videóval tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait.

Session

HTML Local Storage

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://aroma-freedom.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2020. március 2-től visszavonásig.

Rosenberg-Nagy Ágota e.v.. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője és Adatkezelő megnevezése

Név: Rosenberg-Nagy Ágota e.v. Cím: 2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 7.1/3 Képviseli: Rosenberg-Nagy Ágota Bankszámlaszám:11600006-00000000-85741205 (ERSTE bank)

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Rosenberg-Nagy Ágota

Kapcsolat: E-mail cím: agota@aroma-freedom.hu Telefonszám: +36/501079738

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Aroma Freedom Technika” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató a technikához kapcsolódó könyvet árul, online ismereteket és oktató videókat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az Aroma Freedom Technika módszereivel.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

· 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

· 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

· 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

· 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

· 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

· 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató, Hírlevélszoftver szolgáltató:

· Webhely: Tárhelypark Kft.

· Tárhelypark Kft. Attn: Privacy Policy/Legal 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em. · Email : info@tarhelypark.hu

Számlázó szoftver szolgáltató

Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest,

Árbóc utca 6. III. emelet

Feliratkozási feltételek

Az aroma-freedom.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (aroma-freedom.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés

Feliratkozáskor kizárólag a legszükségesebb adatokat kérjük el, a nevet és az email címet. Ezt az e-mailcímet kizárólag az adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

Szoftverek amelyeket adatkezelés közben használunk és a kezelt adatok:

Salesautopilot.hu Kezelt adat : Vásárláskor a számla kiállításához szükséges számlázási adatok és email cím.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírlevél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést az info [kukac] aroma-freedom [pont] hu e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A agota [kukac] aroma-freedom [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: agota [kukac] aroma-freedom [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt az aroma-freedom.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

· Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

· Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

· Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

· Telefon: +36 (1) 391-1400

· Fax: +36 (1) 391-1410

· Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (Sütik) kezelése

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az aroma-freedom.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az aroma-freedom.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az aroma-freedom.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője és kiadója (továbbiakban: Szerző): Rosenberg-Nagy Ágota.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Rosenberg-Nagy Ágota. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Rosenberg-Nagy Ágota e.v. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Adatgyűjtés

Rosenberg-Nagy Ágota e.v. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Rosenberg-Nagy Ágota e.v. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a Barionon keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Barion.com/hu biztonságos rendszerébe. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info [kukac] aroma-freedom [pont] hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Rosenberg-Nagy Ágota e.v..

Linkek

A honlapon és Művekben található linkek más weboldalakra. Rosenberg-Nagy Ágota e.v. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Rosenberg-Nagy Ágota e.v. kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Rosenberg-Nagy Ágota e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Termék megrendelési feltételek

Vásárlási útmutató

Az aroma-freedom.hu honlap oldalain lehetőség van egy a technikával kapcsolatos könyv, workshopok, illetve online tananyagok megvásárlására.

A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált Salesautopilot.hu megrendelő űrlapokon történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Paylike által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://www.aroma-freedom.hu/) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Paylike nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Paylike) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Fizetési feltételek

Az aroma-freedom.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Bankkártya

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion.com/hu biztosítja:

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

E-mail: adatvedelem@barion.com

Honlap: barion.com

Telefon: +36 1 464 7099

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az ismétlődő fizetések ről a Paylike gondoskodik:

Paylike ApS

Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

Telefon:

E-mail: hello@paylike.hu

Honlap: paylike.hu

Adatvédelem: https://paylike.hu/privacy-policy

Erste Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Telefon: +36 (1) 298-0222

E-mail: adatvedelem@erstebank.hu

Honlap: https://www.erstebank.hu

Adatvédelmi Tájékoztató: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

Tudomásul veszem, hogy a Rosenberg-Nagy Ágota E.v. (Dunaújváros, Esze Tamás utca 7.1/3) adatkezelő által a https://aroma-freedom.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az ERSTE Mobilbank (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, Számlázási és szállítási adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.

Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az aroma-freedom.hu honlapon lehetőség van havidíjas szolgáltatások megrendelésére.

A részletfizetés, valamint az ismétlődő fizetés egy, a Paylike.hu által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendeléskor (a szolgáltatás megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az Ismétlődő fizetés típusa:

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Ismétlődő fizetés lemondása:

Amennyiben a megrendelő le szeretné mondani havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a részletfizetés ütemezését, abban az esetben a vásárlónak emailben kell jeleznie a lemondását. Ebben az esetben 48 órán belül felfüggesztjük az újabb fizetés.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az agota[kukac] aroma-freedom [pont] hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló, megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása.

A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a megrendelő elveszíti a megrendelt termék/szolgáltatás hozzáférését. A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek eleget tétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz.

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (agota [kukac] aroma-freedom [pont] hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

Garanciák és akciók

Rosenberg-Nagy Ágota e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Rosenberg-Nagy Ágota e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Rosenberg-Nagy Ágota e.v.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!